வண்ண தீம்கள்

Style Switcher

உரை அளவை மாற்றவும்

மொழிகள்

வெறிநாய்க்கடி (ரேபிஸ்) தடுப்பூசி ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் போடப்படுகிறது !!

Image of a Dog

Anti Rabies Vaccination is conducted every Wednesday!! at Veterinary Dispensary, Puducherry
The Pondicherry Municipality is arranging to issue license for vaccinated PET Dogs on every Wednesday

பயனுள்ள இணைப்புகள்