வண்ண தீம்கள்

Style Switcher

உரை அளவை மாற்றவும்

மொழிகள்

பறவை பிரிவு - இலக்கு மற்றும் அடைவுகள்

Government Of Puducherry
Department Of Animal Husbandry And Animal Welfare
Office Of The Joint Director (poultry)
Puducherry,Dt.20/03/2018

1) Physical Target (proposed)

Schemes No. of Birds Achievement during the year 2017-18
Puducherry Karaikal Mahe Yanam Total Puducherry Karaikal Mahe Yanam Total
Distribution of Dual purpose chicks at 50% subsidy (6-8 week age) 16000 10000 2000 2000 30000 8,833 4,500 -- -- 13,333

2) Physical Target (proposed)

Schemes Puducherry Karaika Mahe Yanam Total
Distribution of 18 Week Layer Pullets at 5 birds per beneficiary at Free of Cost 10000 birds
2000 beneficiaries
4000 birds
800 beneficiaries
500 birds
100 beneficiaries
500 birds
100 beneficiaries
15000 birds
3000 beneficiaries
Distribution of 6 Week Turkey poults at 50% subsidy 3400 birds 1200 birds 200 birds 200 birds 5000 birds
Image of Poultry - Target and Achievement

பயனுள்ள இணைப்புகள்